шүүх 2
шүүлтүүр 1
шүүх 3

Уутны шүүлтүүрийн орон сууц