шүүх 2
шүүлтүүр 1
шүүх 3

Дээд талын орох уутны шүүлтүүрийн орон сууц